LID:
De contributie bedraagt € 25,00 per jaar (2023).

Jeugdleden:
De vereniging kent bovendien “jeugdleden”, d.w.z. jongeren t/m 17 jaar. De contributie bedraagt € 12,50 per jaar (2023).

HUISGENOOTLID:
Indien een van de huisgenoten vol lid is van de vereniging, dan kunnen de overige personen die tot dit huishouden behoren, “huisgenootlid” worden. Deze ontvangen geen maandblad. De contributie bedraagt € 13,00 per jaar (2023).

Het lidmaatschap kan ingaan per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en loopt altijd t/m 31 december. Voor verlenging van het lidmaatschap ontvangt u automatisch een acceptgirokaart.

Indien u in de loop van het jaar lid wordt kunt U aan de hand van onderstaande tabel bepalen hoeveel u aan contributie in Euro’s (€) moet betalen.

1 januari

1 april

1 juli

1 oktober

Lid:

25,00

18.75

12,50

6,25

Juniorlid:

12,50

9,40

6,25

3,15

Huisgenootlid:

13,00

9,75

6,50

3,25

Aanmelden als lid

Bovenstaande wenst toe te treden als: (lid / jeugdlid / huisgenootlid) van de Nederlandse Vereniging "De Verzamelaar". Ik verklaar mijn verplichtingen tegenover medeverzamelaars op loyale wijze te zullen nakomen. Indien ik mijn lidmaatschap wens te beëindigen, geef ik hiervan schriftelijk bericht aan de ledenadministratie, uiterlijk drie maanden voor het einde van het jaar.
Het verschuldigde bedrag kunt U overmaken op bankrekening: NL49 INGB 0000 6011 20 t.n.v. Ned. Ver. De Verzamelaar. Na ontvangst van uw inschrijving en de verschuldigde contributie, wordt u als lid ingeschreven en ontvangt u de lidmaatschapskaart en het maandblad “De Verzamelaar”.

Ned. vereniging “De Verzamelaar”,
Goudmos 32,
2914 AH Nieuwerkerk aan de IJssel.
NL49 INGB 0000 6011 20

Na ontvangst van uw inschrijfformulier en de verschuldigde contributie wordt u als lid ingeschreven en ontvangt u de lidmaatschapskaart en 9 x per jaar het verenigingsblad “De Verzamelaar”.®